امداد تاسیسات پایتخت

امداد تاسیسات پایتخت بصورت شبانه روزی و 24 ساعته در خدمت شما خواهد بود.

 • info@tasisatemdad.ir
 • 09123063956 بمدیریت بابایی
 • سرویس کولر آبی در سراج

  سرویس کولر آبی در سراج

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در سراج تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  116

  سرویس کولر آبی در رسالت

  سرویس کولر آبی در رسالت

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در رسالت تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  111

  سرویس کولر آبی در دلاوران

  سرویس کولر آبی در دلاوران

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در دلاوران تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  128

  سرویس کولر آبی در پلیس

  سرویس کولر آبی در پلیس

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در پلیس تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  141

  سرویس کولر آبی در بنی هاشم

  سرویس کولر آبی در بنی هاشم

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در بنی هاشم تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  123

  سرویس کولر آبی در اتوبان صیاد شیرازی

  سرویس کولر آبی در اتوبان صیاد شیرازی

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در اتوبان صیاد شیرازی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  131

  سرویس کولر آبی در اتوبان بابایی

  سرویس کولر آبی در اتوبان بابایی

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در اتوبان بابایی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  129

  سرویس کولر آبی در مجيد آباد

  سرویس کولر آبی در مجيد آباد

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در مجيد آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  112

  سرویس کولر آبی در كوهسار

  سرویس کولر آبی در كوهسار

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در كوهسار تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  106

  سرویس کولر آبی در قنات كوثر

  سرویس کولر آبی در قنات كوثر

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در قنات كوثر تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  114

  سرویس کولر آبی در حکیمیه

  سرویس کولر آبی در حکیمیه

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در حکیمیه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  112

  سرویس کولر آبی در شمیران نو

  سرویس کولر آبی در شمیران نو

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شمیران نو تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  111

  سرویس کولر آبی در اوقاف

  سرویس کولر آبی در اوقاف

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در اوقاف تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  108

  سرویس کولر آبی در ده نارمک

  سرویس کولر آبی در ده نارمک

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ده نارمک تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  116

  سرویس کولر آبی در قاسم آباد

  سرویس کولر آبی در قاسم آباد

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در قاسم آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  115

  سرویس کولر آبی در تهرانپارس شرقی

  سرویس کولر آبی در تهرانپارس شرقی

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در تهرانپارس شرقی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  115

  سرویس کولر آبی در خاک سفید

  سرویس کولر آبی در خاک سفید

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در خاک سفید تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  116

  سرویس کولر آبی در جوادیه

  سرویس کولر آبی در جوادیه

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در جوادیه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  127

  سرویس کولر آبی در تهرانپارس غربی

  سرویس کولر آبی در تهرانپارس غربی

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در تهرانپارس غربی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  123

  سرویس کولر آبی در نارمک

  سرویس کولر آبی در نارمک

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در نارمک تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  126

  سرویس کولر آبی در علم و صنعت

  سرویس کولر آبی در علم و صنعت

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در علم و صنعت تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  109

  سرویس کولر آبی در لویزان

  سرویس کولر آبی در لویزان

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در لویزان تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  112

  سرویس کولر آبی در شیان

  سرویس کولر آبی در شیان

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شیان تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  119

  سرویس کولر آبی در حسین آباد

  سرویس کولر آبی در حسین آباد

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در حسین آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  120

  سرویس کولر آبی در ضرابخانه

  سرویس کولر آبی در ضرابخانه

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ضرابخانه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  130

  سرویس کولر آبی در پاسداران

  سرویس کولر آبی در پاسداران

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در پاسداران تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  117

  سرویس کولر آبی در شمس آباد

  سرویس کولر آبی در شمس آباد

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شمس آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  109

  سرویس کولر آبی در مجیدیه

  سرویس کولر آبی در مجیدیه

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در مجیدیه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  108

  سرویس کولر آبی در کوهک

  سرویس کولر آبی در کوهک

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در کوهک تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  112

  سرویس کولر آبی در کاظم آباد

  سرویس کولر آبی در کاظم آباد

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در کاظم آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  112

  سرویس کولر آبی در مهران

  سرویس کولر آبی در مهران

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در مهران تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  169

  سرویس کولر آبی در ولیعصر

  سرویس کولر آبی در ولیعصر

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ولیعصر تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  187

  سرویس کولر آبی در میرداماد

  سرویس کولر آبی در میرداماد

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در میرداماد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  170

  سرویس کولر آبی در میدان کتابی

  سرویس کولر آبی در میدان کتابی

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در میدان کتابی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  163

  سرویس کولر آبی در ملاصدرا

  سرویس کولر آبی در ملاصدرا

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ملاصدرا تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  140

  سرویس کولر آبی در ظفر

  سرویس کولر آبی در ظفر

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ظفر تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  132

  سرویس کولر آبی در شیراز

  سرویس کولر آبی در شیراز

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شیراز تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  188

  سرویس کولر آبی در شیخ بهایی

  سرویس کولر آبی در شیخ بهایی

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شیخ بهایی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  131

  سرویس کولر آبی در دولت

  سرویس کولر آبی در دولت

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در دولت تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  132

  سرویس کولر آبی در خواجه عبداله

  سرویس کولر آبی در خواجه عبداله

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در خواجه عبداله تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  133

  Page 30 of 34« First...1020...2829303132...Last »
  hit counter code