امداد تاسیسات پایتخت

امداد تاسیسات پایتخت بصورت شبانه روزی و 24 ساعته در خدمت شما خواهد بود.

 • info@tasisatemdad.ir
 • 09123063956 بمدیریت بابایی
 • سرویس کولر آبی در خانی آباد نو

  سرویس کولر آبی در خانی آباد نو

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در خانی آباد نو تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  180

  سرویس کولر آبی در شهید کاظمی

  سرویس کولر آبی در شهید کاظمی

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شهید کاظمی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  166

  سرویس کولر آبی در اسماعیل آباد

  سرویس کولر آبی در اسماعیل آباد

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در اسماعیل آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  189

  سرویس کولر آبی در دولت خواه

  سرویس کولر آبی در دولت خواه

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در دولت خواه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  171

  سرویس کولر آبی در شکوفه شمالی

  سرویس کولر آبی در شکوفه شمالی

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شکوفه شمالی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  165

  سرویس کولر آبی در شکوفه جنوبی

  سرویس کولر آبی در شکوفه جنوبی

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شکوفه جنوبی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  217

  سرویس کولر آبی در شریعتی شمالی

  سرویس کولر آبی در شریعتی شمالی

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شریعتی شمالی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  170

  سرویس کولر آبی در شریعتی جنوبی

  سرویس کولر آبی در شریعتی جنوبی

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شریعتی جنوبی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  169

  سرویس کولر آبی در بهمنیار

  سرویس کولر آبی در بهمنیار

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در بهمنیار تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  184

  سرویس کولر آبی در اسفندیاری و بستان

  سرویس کولر آبی در اسفندیاری و بستان

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در اسفندیاری و بستان تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  168

  سرویس کولر آبی در خانی آباد نو شمالی

  سرویس کولر آبی در خانی آباد نو شمالی

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در خانی آباد نو شمالی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  184

  سرویس کولر آبی در عبدل آباد

  سرویس کولر آبی در عبدل آباد

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در عبدل آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  167

  سرویس کولر آبی در کهریزک

  سرویس کولر آبی در کهریزک

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در کهریزک تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  186

  سرویس کولر آبی در نظامی

  سرویس کولر آبی در نظامی

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در نظامی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  173

  سرویس کولر آبی در امین آباد

  سرویس کولر آبی در امین آباد

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در امین آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  181

  سرویس کولر آبی در ولی آباد

  سرویس کولر آبی در ولی آباد

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ولی آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  190

  سرویس کولر آبی در نفر آباد

  سرویس کولر آبی در نفر آباد

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در نفر آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  237

  سرویس کولر آبی در علائین

  سرویس کولر آبی در علائین

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در علائین تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  198

  سرویس کولر آبی در سرتخت

  سرویس کولر آبی در سرتخت

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در سرتخت تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  188

  سرویس کولر آبی در بهشتی

  سرویس کولر آبی در بهشتی

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در بهشتی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  167

  سرویس کولر آبی در استخر

  سرویس کولر آبی در استخر

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در استخر تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  174

  سرویس کولر آبی در شهادت

  سرویس کولر آبی در شهادت

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شهادت تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  187

  سرویس کولر آبی در دولت اباد

  سرویس کولر آبی در دولت اباد

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در دولت اباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  171

  سرویس کولر آبی در ۱۳آبان

  سرویس کولر آبی در ۱۳آبان

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ۱۳آبان تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  177

  سرویس کولر آبی در منصوریه

  سرویس کولر آبی در منصوریه

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در منصوریه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  165

  سرویس کولر آبی در فیروزآبادی

  سرویس کولر آبی در فیروزآبادی

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در فیروزآبادی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  168

  سرویس کولر آبی در دیلمان

  سرویس کولر آبی در دیلمان

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در حمزه آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  175

  سرویس کولر آبی در حمزه آباد

  سرویس کولر آبی در حمزه آباد

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در حمزه آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  204

  سرویس کولر آبی در جوانمرد

  سرویس کولر آبی در جوانمرد

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در جوانمرد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  196

  سرویس کولر آبی در غیوری

  سرویس کولر آبی در غیوری

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در غیوری تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  189

  سرویس کولر آبی در ظهیر آباد

  سرویس کولر آبی در ظهیر آباد

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ظهیر آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  196

  سرویس کولر آبی در صفائیه

  سرویس کولر آبی در صفائیه

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در صفائیه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  189

  سرویس کولر آبی در اقدسیه

  سرویس کولر آبی در اقدسیه

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در اقدسیه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  190

  سرویس کولر آبی در شهرک دانشگاه شریف

  سرویس کولر آبی در شهرک دانشگاه شریف

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شهرک دانشگاه شریف تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۲۲

  خرداد

  ۱۳۹۶

  177

  سرویس کولر آبی در شهرک ۲۲بهمن

  سرویس کولر آبی در شهرک ۲۲بهمن

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شهرک ۲۲بهمن تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۲

  خرداد

  ۱۳۹۶

  180

  سرویس کولر آبی در تهرانسر

  سرویس کولر آبی در تهرانسر

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در تهرانسر تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۲۲

  خرداد

  ۱۳۹۶

  195

  سرویس کولر آبی در بزرگراه فتح

  سرویس کولر آبی در بزرگراه فتح

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در بزرگراه فتح تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۲

  خرداد

  ۱۳۹۶

  184

  سرویس کولر آبی در اتوبان تهران کرج

  سرویس کولر آبی در اتوبان تهران کرج

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در اتوبان تهران کرج تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۲۲

  خرداد

  ۱۳۹۶

  185

  سرویس کولر آبی در شهرک شهرداری

  سرویس کولر آبی در شهرک شهرداری

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شهرک شهرداری تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۲۲

  خرداد

  ۱۳۹۶

  178

  سرویس کولر آبی در شهرک غزالی

  سرویس کولر آبی در شهرک غزالی

  تعویض یاتاقان کولر آبی Archives - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شهرک غزالی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۲۲

  خرداد

  ۱۳۹۶

  181

  Page 1 of 1212345...10...Last »
  hit counter code