امداد تاسیسات پایتخت

امداد تاسیسات پایتخت بصورت شبانه روزی و 24 ساعته در خدمت شما خواهد بود.

 • info@tasisatemdad.ir
 • 09123063956 بمدیریت بابایی
 • سرویس کولر آبی در دلاوران

  سرویس کولر آبی در دلاوران

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در دلاوران تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  119

  سرویس کولر آبی در پلیس

  سرویس کولر آبی در پلیس

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در پلیس تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  124

  سرویس کولر آبی در بنی هاشم

  سرویس کولر آبی در بنی هاشم

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در بنی هاشم تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  110

  سرویس کولر آبی در اتوبان صیاد شیرازی

  سرویس کولر آبی در اتوبان صیاد شیرازی

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در اتوبان صیاد شیرازی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  118

  سرویس کولر آبی در اتوبان بابایی

  سرویس کولر آبی در اتوبان بابایی

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در اتوبان بابایی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  118

  سرویس کولر آبی در مجيد آباد

  سرویس کولر آبی در مجيد آباد

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در مجيد آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  100

  سرویس کولر آبی در كوهسار

  سرویس کولر آبی در كوهسار

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در كوهسار تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  96

  سرویس کولر آبی در قنات كوثر

  سرویس کولر آبی در قنات كوثر

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در قنات كوثر تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  99

  سرویس کولر آبی در حکیمیه

  سرویس کولر آبی در حکیمیه

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در حکیمیه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  101

  سرویس کولر آبی در شمیران نو

  سرویس کولر آبی در شمیران نو

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شمیران نو تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  100

  سرویس کولر آبی در اوقاف

  سرویس کولر آبی در اوقاف

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در اوقاف تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  94

  سرویس کولر آبی در ده نارمک

  سرویس کولر آبی در ده نارمک

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ده نارمک تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  104

  سرویس کولر آبی در قاسم آباد

  سرویس کولر آبی در قاسم آباد

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در قاسم آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  103

  سرویس کولر آبی در تهرانپارس شرقی

  سرویس کولر آبی در تهرانپارس شرقی

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در تهرانپارس شرقی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  104

  سرویس کولر آبی در خاک سفید

  سرویس کولر آبی در خاک سفید

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در خاک سفید تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  103

  سرویس کولر آبی در جوادیه

  سرویس کولر آبی در جوادیه

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در جوادیه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  115

  سرویس کولر آبی در تهرانپارس غربی

  سرویس کولر آبی در تهرانپارس غربی

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در تهرانپارس غربی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  109

  سرویس کولر آبی در نارمک

  سرویس کولر آبی در نارمک

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در نارمک تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  112

  سرویس کولر آبی در علم و صنعت

  سرویس کولر آبی در علم و صنعت

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در علم و صنعت تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  96

  سرویس کولر آبی در لویزان

  سرویس کولر آبی در لویزان

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در لویزان تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  97

  سرویس کولر آبی در شیان

  سرویس کولر آبی در شیان

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شیان تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  109

  سرویس کولر آبی در حسین آباد

  سرویس کولر آبی در حسین آباد

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در حسین آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  106

  سرویس کولر آبی در ضرابخانه

  سرویس کولر آبی در ضرابخانه

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ضرابخانه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  115

  سرویس کولر آبی در پاسداران

  سرویس کولر آبی در پاسداران

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در پاسداران تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  106

  سرویس کولر آبی در شمس آباد

  سرویس کولر آبی در شمس آباد

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شمس آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  97

  سرویس کولر آبی در مجیدیه

  سرویس کولر آبی در مجیدیه

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در مجیدیه تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  98

  سرویس کولر آبی در کوهک

  سرویس کولر آبی در کوهک

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در کوهک تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  100

  سرویس کولر آبی در کاظم آباد

  سرویس کولر آبی در کاظم آباد

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در کاظم آباد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۶

  خرداد

  ۱۳۹۶

  98

  سرویس کولر آبی در مهران

  سرویس کولر آبی در مهران

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در مهران تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۴

  خرداد

  ۱۳۹۶

  155

  سرویس کولر آبی در ولیعصر

  سرویس کولر آبی در ولیعصر

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ولیعصر تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  173

  سرویس کولر آبی در میرداماد

  سرویس کولر آبی در میرداماد

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در میرداماد تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  159

  سرویس کولر آبی در میدان کتابی

  سرویس کولر آبی در میدان کتابی

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در میدان کتابی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  149

  سرویس کولر آبی در ملاصدرا

  سرویس کولر آبی در ملاصدرا

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ملاصدرا تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  125

  سرویس کولر آبی در ظفر

  سرویس کولر آبی در ظفر

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در ظفر تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  119

  سرویس کولر آبی در شیراز

  سرویس کولر آبی در شیراز

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شیراز تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  172

  سرویس کولر آبی در شیخ بهایی

  سرویس کولر آبی در شیخ بهایی

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در شیخ بهایی تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  121

  سرویس کولر آبی در دولت

  سرویس کولر آبی در دولت

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در دولت تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  118

  سرویس کولر آبی در خواجه عبداله

  سرویس کولر آبی در خواجه عبداله

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در خواجه عبداله تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  122

  سرویس کولر آبی در جلفا

  سرویس کولر آبی در جلفا

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در جلفا تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  97

  سرویس کولر آبی در جردن

  سرویس کولر آبی در جردن

  کولر آبی Archives - صفحه 30 از 34 - امداد تاسیسات پایتخت

  سرویس کولر آبی در جردن تاریخچه کولر آبی : قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که ...

  ۱۳

  خرداد

  ۱۳۹۶

  120

  Page 30 of 34« First...1020...2829303132...Last »
  hit counter code